วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

การฝึกรับ-ส่งลูกสำหรับบาสเกตบอล


แบบฝึกที่ 1 วิ่งสลับแทนที่รับ-ส่งลูกบอล

     1 ส่งลูกให้ 3 แล้ววิ่งไปแทนที่ 2 พร้อมกับ 2 วิ่งมาแทนที่ 1 
     3 รับลูกแล้วส่งให้ 2 ที่มาแทนที่ 1 แล้ววิ่งไปแทนที่ 4 
     ในจังหวะเดียวกัน 4 ก็วิ่งมาแทนที่ 3 
     จะเห็นว่า 1 กับ 2 และ 3 กับ 4จะวิ่งสลับที่เพื่อผลัดเปลี่ยนกัน 
     รับและส่งลูกบอลอย่างต่อเนื่อง

แบบฝึกที่ 2  รับ-ส่งลูกบอลแล้วไปต่อท้ายแถวตรงข้าม
   
     ผู้เล่นเข้าแถวตอน 2 แถวหันหน้าเข้าหากัน รับและส่ง ลูกบอลไปให้ผู้เล่นแถวตรงข้าม แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถวตรงข้ามแบบฝึกที่ 3 รับ-ส่งลูกบอลแล้วไปต่อท้ายแถวตนเอง
    
     ผู้เล่นเข้าแถวตอน 2 แถวหันหน้าเข้าหากัน รับและส่ง ลูกบอลไปให้ผู้เล่นแถวตรงข้าม แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถวตนเอง

แบบฝึกที่ 4 ส่งลูก 3 เหลี่ยม


     ผู้เล่นเข้าแถวตอน 3 แถวดังรูป ยืนเป็นรูป 3 เหลี่ยมหันหน้าเข้าหากัน โดยให้ผู้เล่นส่งลูกไปให้แถวใดก็ให้วิ่งไปต่อท้ายแถวนั้นเช่น  4 ส่งลูกให้ 5 แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถว 5     5 ส่งลูกให้ 6 แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถว 6     6 ส่งลูกให้ 4 แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถว 4
แบบฝึกที่ 5 วิ่งรับ-ส่งลูก 4 มุม


     ผู้เล่นเข้าแถวตอน 4 แถวดังรูป ยืนเป็นรูป 4 เหลี่ยมหันหน้าเข้าหากัน โดยให้ผู้เล่นปฏิบัติดังนี้
     1 วิ่งไปรับลูกจาก 2 รับแล้วส่งลูกไปให้ 3 แถวตรงข้ามจากนั้น 1วิ่งไปต่อท้ายแถว 7
     2 ส่งลูกแล้ววิ่งไปรับลูกจาก 3 รับแล้วส่งลูกไปให้ 4 แถวตรงข้าม จากนั้น 2วิ่งไปต่อท้ายแถว 8
     3 ส่งลูกแล้ววิ่งไปรับลูกจาก 4 รับแล้วส่งลูกไปให้ 1 แถวตรงข้าม จากนั้น 3วิ่งไปต่อท้ายแถว 5
     4 ส่งลูกแล้ววิ่งไปรับลูกจาก 1 รับแล้วส่งลูกไปให้ 2 แถวตรงข้าม จากนั้น 4วิ่งไปต่อท้ายแถว 6 


แบบฝึกที่ 6 ส่งลูกวงกลม

     ผู้เล่นยืนเป็นรูปวงกลมหันหน้าเข้าหากัน ดังรูป ผู้เล่นที่ถือบอล ส่งบอลข้ามข้างเคียงอย่างน้อย 1 คน ใช้ทักษะการส่งได้ทุกแบบ และอาจใช้ลูกบาส 2 ลูกก็ได้

แบบฝึกที 7 ส่งแล้ววิ่ง 4 มุม


     ผู้เล่นยืนแถวตอนเป็นรูป 4 เหลี่ยม ดังรูป
     ผู้เล่น 1 ส่งบอลให้ 2 แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถว 2
     ผู้เล่น 2 ส่งบอลให้ 3 แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถว 3
     ผู้เล่น 3 ส่งบอลให้ 4 แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถว 4
     ผู้เล่น 4 ส่งบอลให้ 1 แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถว 1
แบบฝึกที่ 8 รับ-ส่งดาว 7 แฉก

     ผู้เล่น 7 คนยืนเป็นรูปวงกลม แล้วรับส่งลูกในลักษณะ ดาว 7 แฉกดังรูป โดยปฏิบัติดังนี้
     ผู้เล่น 1 ส่งบอลให้ 2 และ 2ส่งลูกบอล ให้ 3
     ผู้เล่น 3 ส่งบอลให้ 4 และ 4ส่งลูกบอล ให้ 5
     ผู้เล่น 5 ส่งบอลให้ 6 และ 6ส่งลูกบอล ให้ 7
     ผู้เล่น 7 ส่งบอลให้ 1 จากนั้นปฏิบัติเหมือนเดิม ถ้าฝึกชำนาญแล้วอาจใช้ลูกบาส 2ลูกในการฝึก

แบบฝึกที่ 9 รับ-ส่งลูกซิกแซก

     ผู้เล่นยืนแถวหน้ากระดาน 2 แถว ดังรูป
     ผู้เล่น 1 ส่งบอลให้ 2 และ 2ส่งลูกบอล ให้ 3
     ผู้เล่น 3 ส่งบอลให้ 4 และ 4ส่งลูกบอล ให้ 5
     ผู้เล่น 5 ส่งบอลให้ 6 และ 6ส่งลูกบอล ให้ 7
     ผู้เล่น 7 ส่งบอลให้ 8 และ 8ส่งลูกบอล ให้ 1
     จากนั้นปฏิบัติเหมือนเดิม ถ้าฝึกชำนาญ 
     แล้วอาจใช้ลูกบาส 2ลูกในการฝึก

แบบฝึกที่ 10 รับ-ส่งลูกดาว 5 แฉก


     ผู้เล่น 5 คนยืนเป็นรูปวงกลม แล้วรับส่งลูก
     ในลักษณะ ดาว 5 แฉกดังรูป โดยปฏิบัติ
     ดังนี้     ผู้เล่น 1 ส่งบอลให้ 3 และ 3 ส่งลูกบอล ให้ 5

     ผู้เล่น 5 ส่งบอลให้ 2 และ 2 ส่งลูกบอล ให้ 4
     ผู้เล่น 4 ส่งบอลให้ 1 จากนั้นปฏิบัติเหมือน
     เดิม

แบบฝึกที่ 11 รับ-ส่งลูกบอล 3 คนอ้อมหลัง


     ใช้ผู้ฝึก 3 คน ยืนอยู่ในตำแหน่งดังรูป ผู้ฝึก
     คนที่ 1 ถือลูกบอลไว้ แล้วปฏิบัติดังต่อไปนี้

     1. 1 ส่งลูกให้ 2 แล้ววิ่งอ้อมหลัง 2 ไปข้าง
     หน้า
     2. 2 ส่งลูกให้ 3 แล้ววิ่งอ้อมหลัง 3 ไปข้าง
     หน้า
     3. 3 ส่งลูกให้ 1 แล้ววิ่งอ้อมหลัง 1 ไปข้า
     หน้า
     4. 1 ส่งลูกให้ 2 แล้ววิ่งอ้อมหลัง 2 ไปข้างหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น